شرح فعالیت

عضو اتحادیه املاک و دارای 12 سال سابقه مشاور املاک در مناطق 3 و 1و14 تهران و دارای 7 سال سابقه جواز کسب درجه 1 و دارای گواهینامه مهارت تخصصی از اتحادیه مشاورین املاک تهران و مهارت در خرید و فروش املاک کلنگی و ساخت و ساز و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی ملکی ساخت و مشارکت در ساخت املاک کلنگی معاوضه کلیه املاک ومستغلات

آگهی های مهندس ترابی (خانه ایران) (2211)
رهن آپارتمان نیروی هوایی
رهن : 100,000,000
اجاره : 5,500,000
درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 400,000,000
اجاره : 3,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,700,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 600,000,000
اجاره : 100,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 400,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست خرید آپارتمان

800,000,000

فروش کلنگی پیروزی 250 متری

11,000,000,000

فروش آپارتمان 126 متری

5,200,000,000

اجاره آپارتمان 110 متری
رهن : 400,000,000
اجاره : 3,000,000
فروش آپارتمان 173 متری

6,400,000,000

اجاره آپارتمان 40 متری
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان میدان خراسان

1,200,000,000

درخواست خرید کلنگی

6,000,000,000

فروش آپارتمان 40 متری

810,000,000

درخواست خرید کلنگی

12,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,300,000,000

فروش کلنگی 175 متری

6,500,000,000

فروش کلنگی تهران نو 250 متری

8,500,000,000

فروش کلنگی تهران نو 192 متری

11,500,000,000

فروش کلنگی پیروزی 450 متری

11,000,000,000

فروش کلنگی بهشتی-بلوار ابوذر 200 متر

9,000,000,000

فروش کلنگی پیروزی 250 متری

9,000,000,000

فروش کلنگی پیروزی 480 متری

15,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

600,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست خرید کلنگی

10,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

800,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 360,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,600,000,000

درخواست خرید کلنگی

4,000,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 520,000,000
اجاره : 5,000,000
اجاره مغازه 35 متری
رهن : 60,000,000
اجاره : 2,700,000
فروش کلنگی 105 متری

4,900,000,000

اجاره آپارتمان 70 متری
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,700,000
فروش آپارتمان پیروزی 40 متری

700,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,400,000,000

درخواست اجاره مغازه
رهن : 200,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست خرید آپارتمان

900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

750,000,000

درخواست خرید آپارتمان

900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

750,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 300,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,200,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 1,500,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,200,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 1,500,000
درخواست خرید کلنگی

5,000,000,000

درخواست خرید کلنگی

5,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

800,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,400,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست خرید آپارتمان

950,000,000

درخواست خرید آپارتمان

900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

5,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

850,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,700,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

5,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

850,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,700,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 380,000,000
اجاره : توافقی
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,200,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 1,600,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,200,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 350,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,200,000
فروش آپارتمان 50 متری

1,300,000,000

فروش آپارتمان 50 متری

1,300,000,000

فروش آپارتمان 52 متری

1,200,000,000

اجاره آپارتمان پیروزی 105 متری
رهن : 320,000,000
اجاره : 1,500,000
اجاره آپارتمان 75 متری
رهن : 160,000,000
اجاره : توافقی
اجاره آپارتمان 58 متری
رهن : 160,000,000
اجاره : توافقی
درخواست خرید آپارتمان

1,250,000,000

فروش آپارتمان 48 متری

800,000,000

فروش آپارتمان 61 متری

1,150,000,000

اجاره آپارتمان 40 متری
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 420,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 220,000,000
اجاره : 7,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 2,100,000
درخواست خرید آپارتمان

1,400,000,000

اجاره آپارتمان 55 متری
رهن : 155,000,000
اجاره : توافقی
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 320,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش آپارتمان پیروزی 45 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان 54 متری

900,000,000

فروش آپارتمان 85 متری

2,210,000,000

اجاره آپارتمان 50 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,800,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 370,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 400,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست خرید آپارتمان

2,700,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 310,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,200,000
درخواست خرید آپارتمان

2,000,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,800,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : 1,300,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,800,000
درخواست خرید آپارتمان

2,000,000,000

اجاره ویلا و خانه 47 متری
رهن : 70,000,000
اجاره : 2,100,000
اجاره آپارتمان 47 متری
رهن : 70,000,000
اجاره : 2,100,000
اجاره آپارتمان 50 متری
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 61 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان 100 متری

2,750,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 104 متری

2,444,000,000

فروش آپارتمان 116 متری

3,800,000,000

فروش آپارتمان 62 متری

1,860,000,000

فروش آپارتمان 65 متری

1,300,000,000

فروش آپارتمان 150 متری

2,850,000,000

فروش آپارتمان 58 متری

1,050,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم

3,400,000,000

فروش آپارتمان 36 متری

720,000,000

فروش آپارتمان 93 متری

1,860,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 113 متر

3,000,000,000

فروش آپارتمان تاجری

1,720,000,000

فروش آپارتمان تاجری

1,440,000,000

فروش آپارتمان نصر 106 متر

2,200,000,000

فروش کلنگی 97 متری

2,700,000,000

فروش آپارتمان 90 متری

2,700,000,000

فروش آپارتمان 52 متری

1,250,000,000

فروش آپارتمان 88 متری

2,550,000,000

فروش آپارتمان 125 متری

3,375,000,000

فروش آپارتمان 53 متری

1,320,000,000

فروش آپارتمان 92 متری

2,300,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم

1,000,000,000

فروش آپارتمان 85 متری

2,125,000,000

اجاره آپارتمان 90 متری
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 100 متری

2,900,000,000

فروش آپارتمان 90 متری

2,610,000,000

فروش آپارتمان 45 متری

1,200,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,350,000,000

درخواست خرید آپارتمان

3,500,000,000

فروش آپارتمان 50 متری

1,150,000,000

اجاره آپارتمان 68 متری
رهن : 220,000
اجاره : توافقی
درخواست خرید آپارتمان

4,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 230,000,000
اجاره : توافقی
درخواست خرید آپارتمان

900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

950,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,700,000
درخواست خرید مغازه

2,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

2,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,300,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 170,000,000
اجاره : 1,800,000
فروش آپارتمان 55 متری

1,100,000,000

اجاره آپارتمان 41 متری
رهن : 130,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 150 متری

3,900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

900,000,000

اجاره آپارتمان 40 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 57 متری

1,300,000,000

فروش آپارتمان 125 متری

3,250,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,800,000
اجاره دفتر کار پیروزی 80 متری
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 56 متری

850,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,600,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,350,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان 53 متری

1,430,000,000

اجاره آپارتمان 50 متری
رهن : 160,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 50 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان 50 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان 72 متری

1,600,000,000

اجاره آپارتمان پیروزی 60 متری
رهن : 80,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست خرید آپارتمان

1,400,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,400,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,200,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,200,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,200,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,200,000,000

فروش آپارتمان 90 متری

2,700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی)
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش کلنگی 80 متری

1,920,000,000

فروش آپارتمان 168 متری

7,560,000,000

فروش آپارتمان 116 متری

3,800,000,000

فروش آپارتمان 115 متری

3,105,000,000

فروش آپارتمان 130 متری

4,900,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست خرید آپارتمان

2,000,000,000

درخواست خرید آپارتمان

2,000,000,000

فروش آپارتمان 125 متری

3,875,000,000

فروش آپارتمان پاسدارگمنام 65 متری

1,250,000,000

اجاره مغازه 30 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 6,000,000
درخواست خرید آپارتمان

1,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 2,000,000
اجاره مغازه 65 متری
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
اجاره مغازه 35 متری
رهن : 300,000,000
اجاره : 3,000,000
اجاره دفترکار 69 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 6,000,000
صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین پشتیبانی آنلاین