شرح فعالیت

خرید و فروش و رهن و اجاره

آگهی های خانه ایران (373)
اجاره ویلا و خانه
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
اجاره آپارتمان 53 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

فروش آپارتمان ده حقی 110 متر

1,870,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 95 متر

1,710,000,000

فروش آپارتمان بلوار ابوذر شمالی 105 متر

2,415,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره خانه پیروزی 140 متر
رهن : 220,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان نبی اکرم 158 متر

3,160,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین شمالی 40 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,100,000
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

750,000,000

فروش آپارتمان لرستان 54 متر

670,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 53 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 100
خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 40 متر
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 60 متر
رهن : 35,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 70 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان نبرد شمالی 58 متر

850,000,000

فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 92 متر

1,400,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان تاجری 51 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان کلینی 56 متر
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,300,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی (غرب امام علی) 50 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره خانه میدان بروجردی 98 متر
رهن : 250,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره خانه میدان سیزده آبان 70 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره خانه نبرد شمالی 155 متر
رهن : 370,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 57 متر
رهن : 110,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره خانه تاجری 85 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 50 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان نبی اکرم 45 متر

650,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان لرستان 75 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان تهران نو 80 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 3,500,000
رهن و اجاره آپارتمان میدان بروجردی 46 متر
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

550,000,000

خرید آپارتمان

1,650,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

فروش آپارتمان میدان بروجردی 65 متر

780,000,000

فروش زمین - کلنگی پیروزی 300 متر

16,000,000,000

فروش آپارتمان قیام 60 متر

600,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین 45 متر
رهن : 67,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان آیت الله سعیدی1 58 متر
رهن : 130,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان آیت الله سعیدی1 58 متر

696,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

رهن و اجاره آپارتمان کرمان 50 متر
رهن : 45,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش آپارتمان مخبرشمالی 75 متر

1,275,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان ده حقی 110 متر
رهن : 165,000,000
اجاره : 1,500,000
خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 45 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 54 متر
رهن : 25,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان ده حقی 110 متر
رهن : 290,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان یکم نیروهوایی 72 متر
رهن : 215,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 110 متر
رهن : 280,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 61 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,800,000
فروش کلنگی میثم(میر هاشمی) 200 متر

3,600,000,000

فروش کلنگی پیروزی 138 متر

2,500,000,000

فروش کلنگی پیروزی 88 متر

3,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی 75 متر
رهن : 180,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

1,400,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین 50 متر
رهن : 110,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 50 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان نبرد شمالی 58 متر

870,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میدان بروجردی 50 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,700,000
خرید آپارتمان

550,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

فروش آپارتمان تاجری 55 متر

700,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین شمالی 40 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,000,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 45 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 49 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 42 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان تاجری 54 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره خانه پیروزی 200 متر
رهن : 400,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان زینتی افخم 70 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 900,000
فروش آپارتمان زینتی افخم 70 متر

1,000,000,000

خرید آپارتمان

1,600,000,000

فروش کلنگی نبرد شمالی 120 متر

3,096,000,000

فروش آپارتمان تاجری 52 متر

450,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 92 متر

1,518,000,000

فروش آپارتمان افراسیابی 142 متر

2,627,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 50 متر

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 50 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان میدان سراسیاب 36 متر
رهن : 30,000,000
اجاره : 750,000
خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان تاجری 55 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,400,000,000

خرید آپارتمان

600,000,000

رهن و اجاره آپارتمان بلوار ابوذر-زمزم 82 متر
رهن : 190,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

950,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

رهن و اجاره آپارتمان ربذه جنوبی 80 متر
رهن : 170,000,000
اجاره : 2,400,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 50 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 85 متر
رهن : 225,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 140 متر
رهن : 450,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان بلوار ابوذر-زمزم 50 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره انبار نبرد شمالی 55 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 45 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 85 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,700,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 65 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره ویلا - خانه میثم(میر هاشمی) 90 متر
رهن : 230,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 75 متر
رهن : 130,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 52 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 80 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 53 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 800,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 120 متر
رهن : 260,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 60 متر
رهن : 80,000,000
اجاره : 500,000
فروش آپارتمان لرستان 55 متر

720,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

170,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

80,000,000

خرید آپارتمان

50,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

600,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 60 متر
رهن : 150,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین 80 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان فتح اللهی 85 متر
رهن : 220,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

30,000,000

خرید آپارتمان

30,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : 1,000,000
خرید آپارتمان

450,000,000

فروش کلنگی پیروزی 120 متر

2,850,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

فروش کلنگی پیروزی 75 متر

1,300,000,000

فروش کلنگی محلاتی 74 متر

1,360,000,000

فروش کلنگی دهم فروردین 161 متر

4,347,000,000

فروش کلنگی نبرد شمالی 210 متر

6,510,000,000

فروش کلنگی مخبر جنوبی 58 متر

700,000,000

خرید آپارتمان

750,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,000,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,800,000
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,800,000
رهن مغازه
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره خانه
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره خانه
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان ربذه شمالی 75 متر
رهن : 180,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان تاجری 80 متر
رهن : 150,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان زمزم 70 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 900,000
خرید آپارتمان

200,000,000

خرید آپارتمان

70,000,000

خرید آپارتمان

60,000,000

خرید آپارتمان

850,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 78 متر

1,248,000,000

فروش مغازه بلوارابوذر جنوبی 26 متر

2,080,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 62 متر

868,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

950,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

2,400,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 126 متر

3,000,000,000

رهن و اجاره مغازه محلاتی 22 متر
رهن : 16,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره کارگاه خاوران 36 متر
رهن : 10,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره مغازه خاوران 25 متر
رهن : 15,000,000
اجاره : 2,000,000
صفحه اصلی
ثبت آگهی
حرفه ای ها
میزکارمن