شرح فعالیت

خرید و فروش و رهن و اجاره

آگهی های خانه ایران (375)
فروش آپارتمان مخبرشمالی 75 متر

1,900,000,000

فروش کلنگی 154 متری

6,200,000,000

فروش آپارتمان 75 متری

1,550,000,000

درخواست خرید آپارتمان

1,100,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 6,000,000
فروش آپارتمان 89 متری

1,780,000,000

اجاره آپارتمان 50 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,800,000
فروش مغازه 22 متری

2,800,000,000

درخواست خرید آپارتمان

850,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 123 متر

3,444,000,000

فروش آپارتمان 55 متری

1,200,000,000

فروش آپارتمان تاجری 107 متر

1,900,000,000

فروش آپارتمان افراسیابی 142 متر

4,200,000,000

فروش کلنگی میثم(میر هاشمی) 200 متر

6,000,000,000

اجاره آپارتمان 90 متری
رهن : 170,000,000
اجاره : 2,700,000
درخواست اجاره مغازه
رهن : 220,000,000
اجاره : 6,000,000
درخواست اجاره ویلا
رهن : 200,000,000
اجاره : 1,000,000
رهن و اجاره مغازه تاجیک 22 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,100,000
درخواست اجاره مغازه
رهن : 200,000,000
اجاره : 9,000,000
درخواست اجاره مغازه
رهن : 120,000,000
اجاره : 5,000,000
اجاره آپارتمان 110 متری
رهن : 400,000,000
اجاره : توافقی
اجاره مغازه 24 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره مغازه دهم فروردین 15 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,500,000
فروش آپارتمان نبی اکرم 158 متر

3,950,000,000

فروش آپارتمان 70 متری

973,000,000

اجاره ملک 13 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش کلنگی 138 متری

6,100,000,000

فروش آپارتمان 78 متری

1,980,000,000

اجاره ویلا و خانه 75 متری
رهن : 170,000,000
اجاره : 600,000
فروش آپارتمان 40 متری

550,000,000

فروش آپارتمان 115 متری

860,000,000

فروش آپارتمان 61 متری

750,000,000

فروش کلنگی 1300 متری

7,800,000,000

اجاره مغازه 13 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 180,013,000
اجاره مغازه 17 متری
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست خرید کلنگی

7,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 350,000,000
اجاره : 1,000,000
اجاره آپارتمان 90 متری
رهن : 15,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست خرید آپارتمان

1,750,000,000

اجاره آپارتمان 100 متری
رهن : 300,000,000
اجاره : 3,000,000
اجاره ویلا و خانه 70 متری
رهن : 160,000,000
اجاره : 1,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 3,000,000
اجاره : 2,000,000
اجاره آپارتمان 52 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
اجاره آپارتمان 48 متری
رهن : 90,000,000
اجاره : توافقی
اجاره آپارتمان 127 متری
رهن : 320,000,000
اجاره : 500,000
اجاره آپارتمان 38 متری
رهن : 65,000,000
اجاره : 700,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 45 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش مغازه نبی اکرم 27 متر

1,404,000,000

فروش کلنگی پیروزی 75 متر

1,500,000,000

فروش کلنگی دهم فروردین 161 متر

5,800,000,000

اجاره آپارتمان 100 متری
رهن : 180,000,000
اجاره : 1,500,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره خانه پیروزی 140 متر
رهن : 220,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان نبی اکرم 158 متر

3,160,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

750,000,000

فروش آپارتمان لرستان 54 متر

670,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 53 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 100
خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 70 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان نبرد شمالی 58 متر

850,000,000

فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 92 متر

1,400,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان تاجری 51 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان کلینی 56 متر
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,300,000
رهن و اجاره خانه میدان بروجردی 98 متر
رهن : 250,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره خانه میدان سیزده آبان 70 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره خانه نبرد شمالی 155 متر
رهن : 370,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 57 متر
رهن : 110,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره خانه تاجری 85 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 50 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان لرستان 75 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان تهران نو 80 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 3,500,000
رهن و اجاره آپارتمان میدان بروجردی 46 متر
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

550,000,000

خرید آپارتمان

1,650,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

فروش آپارتمان میدان بروجردی 65 متر

780,000,000

فروش زمین - کلنگی پیروزی 300 متر

16,000,000,000

فروش آپارتمان قیام 60 متر

600,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین 45 متر
رهن : 67,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان آیت الله سعیدی1 58 متر
رهن : 130,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان آیت الله سعیدی1 58 متر

696,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 45 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 54 متر
رهن : 25,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان ده حقی 110 متر
رهن : 290,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان یکم نیروهوایی 72 متر
رهن : 215,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 110 متر
رهن : 280,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 61 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,800,000
فروش کلنگی پیروزی 138 متر

2,500,000,000

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی 75 متر
رهن : 180,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

1,400,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین 50 متر
رهن : 110,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 50 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,000
فروش آپارتمان نبرد شمالی 58 متر

870,000,000

خرید آپارتمان

550,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین شمالی 40 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,000,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 45 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 49 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 42 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان تاجری 54 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره خانه پیروزی 200 متر
رهن : 400,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان زینتی افخم 70 متر
رهن : 90,000,000
اجاره : 900,000
فروش آپارتمان زینتی افخم 70 متر

1,000,000,000

خرید آپارتمان

1,600,000,000

فروش آپارتمان تاجری 52 متر

450,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,400,000,000

خرید آپارتمان

600,000,000

خرید آپارتمان

950,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 50 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان محلاتی 85 متر
رهن : 225,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 140 متر
رهن : 450,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان بلوار ابوذر-زمزم 50 متر
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره انبار نبرد شمالی 55 متر
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) 65 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره ویلا - خانه میثم(میر هاشمی) 90 متر
رهن : 230,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 75 متر
رهن : 130,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 52 متر
رهن : 135,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 80 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی 53 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 800,000
رهن و اجاره آپارتمان مخبرشمالی 120 متر
رهن : 260,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 500,000
فروش آپارتمان لرستان 55 متر

720,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

170,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

80,000,000

خرید آپارتمان

50,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

600,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

500,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 60 متر
رهن : 150,000,000
اجاره : 1,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : 500,000
خرید آپارتمان

30,000,000

خرید آپارتمان

30,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,000
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

450,000,000

خرید آپارتمان

1,500,000,000

خرید آپارتمان

650,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : 1,000,000
خرید آپارتمان

450,000,000

فروش کلنگی پیروزی 120 متر

2,850,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

فروش کلنگی محلاتی 74 متر

1,360,000,000

فروش کلنگی مخبر جنوبی 58 متر

700,000,000

خرید آپارتمان

750,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,000,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,800,000
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 55,000,000
اجاره : 1,800,000
رهن مغازه
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره خانه
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره خانه
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان زمزم 70 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : 900,000
صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین پشتیبانی آنلاین